top of page
Reisevilkår.jpg

VÅRE REISEVILKÅR

Vennligst ta hensyn til vår betalingsprosess for at vi kan sikre en best mulig service til våre kunder. Forsinket betaling gir arrangøren rett til å heve bestillingen. Dersom bestillingen skal fravike programmet eller omfatte tilleggsytelser som for eksempel enkeltrom, utflukter eller lignende, skal dette bekreftes skriftlig av IceTour.

Depositum varierer etter dato for betalingen og sesong. Det legges også vekt på bestillingens størrelse, hotelltype og tidsrom. Når bestillingen er bekreftet skal kunden betale 25 % depositum av avtalt beløp.

For alle turer må vi ha 25 % depositum for estimert totalkostnad for gruppen.
Dette skal betales så snart turen er bekreftet.

Restbeløp må være registrert innbetalt senest to uker før avreise. Hvis ikke annet er avtalt på forhånd.

Ekstraregninger som pådras underveis for gruppen og belastes IceTour blir fakturert umiddelbart etter hjemkomst med 10 dagers forfall. Etter forfall belastes fakturert beløp med 2 % forsinkelsesrente.

Hyttene skal alltid ryddes og alt av kjøkkenutstyr vaskes og eller legge i oppvaskmaskinen.
Hytten skal leveres tilbake i samme tilstand som da dere fikk den.

Vår policy er å finne best mulig pris hos hver enkelt leverandør, hvis det er mulig, uten kostnad for kunden. Men hvis vi må betale kostnad for inspeksjonsteamet må det betales av kunden.

Ved avbestilling av program 6 uker før avreise beregnes 10 % av reisens kostnad

Ved avbestilling av hotel:
12 uker eller mindre før avreise beregnes 10% av hotellets kostnad
8 uker eller mindre før avreise beregnes 50% av hotellets kostnad
4 uker eller mindre før avreise beregnes 90% av hotellets kostnad
2 uker eller mindre før avreise beregnes 100% av hotellets kostnad

48 timer før avreise beregnes 100% av reisens kostnad

Flybilletter:
Betalt depositum for bekreftede flybilletter refunderes ikke ved avbestilling
Bekreftet antall må sendes oss innen 45 dager før avreise
Navneliste må sendes oss innen 3 uker før avreise
Navneforandring/kansellering etter denne datoen vil medføre ekstra kostnader

Reiseforsikring for hver enkelt er ikke inkludert i våre priser. Vi anbefaler derfor våre kunder, på det sterkeste, å tegne en forsikringsavtale før avreise til Island.

IceTour har rett til å annullere/avlyse en reise om følgende forhold er til stede: Uforutsette hendelser eller forhold man ikke kunne ha forutsett da påmeldingen ble bindende, slik som krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter og tilsvarende (force majeure) gjør det vanskelig eller ikke tilrådelig å avvikle reisen.

IceTour definerer det som mangel hvis IceTour har unnlatt å gi opplysninger eller har gitt feilaktige opplysninger om forhold som normalt vil være av betydning, forhold den reisende selv har gjort oppmerksom på at er av betydning, eller forhold som det på annen måte tydelig framgår er av betydning for den reisende. Ved vurderingen av om en mangel foreligger, skal det legges vekt på om at visse opplysninger ble gitt – eller ikke ble gitt – kan ha virket inn på den reisendes beslutning om å reise eller valg av arrangør. Avvik av en art som den reisende må regne med skjer fra tid til annen og som er av mindre betydning, anses ikke som mangel: Se eksempel på dette punkt a – e.

a) Forsinket avgang eller fremskyndet avreise som arrangøren kan godtgjøre at skyldes forhold som reisearrangør eller transportør ikke er herre over.
b) Avvik fra vanlige vær og temperaturforhold eller andre forhold relatert til klima.
c) Forhold som skyldes den reisendes egen forsømmelse.
d) Forhold som forstyrrer den reisendes hvileforhold og arrangør ikke er herre over.
e) Avvik som skyldes tredjemann, og som arrangøren ikke er herre over. Eller som ligger utenfor hans kontroll, ansees ikke som mangel når forholdet nå ansees som ”vanlig på stedet.

Den reisende har rett til å kreve en mangel rettet, om dette ikke medfører uforholdsmessig store ulemper eller kostnader for arrangøren i forhold til mangelens betydning for den reisende. Arrangøren har rett til å rette mangelen om han tilbyr dette senest i forbindelse med klage fra den reisende.

IceTour tar forbehold om skrivefeil og eventuelle endringer i reisevilkårene.

bottom of page